Suomen avantgarden ja modernismin seura

Suomen avantgarden ja modernismin seura (Finnish Association for Modernism and Avantgarde – FAM ; Finlands sällskap för avantgarde och modernism; La Société finlandaise d’étude de l’avantgarde et du modernisme ) on vuonna 2018 perustettu tieteellinen seura. Sen tehtävänä on avantgarden ja modernismin tuntemuksen ja tutkimuksen edistäminen Suomessa. Seura on rekisteröity yhdistys ja se on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Seura järjestää seminaareja, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä ylläpitää FAM sivustoa, jossa ilmestyvät seuran julkaisut ja artikkelit.

Yhteydenotto: finnishavantgardenetwork@gmail.com

FAMin hallituksen jäsenet toimintavuonna  2023 – 2024  ovat Irmeli Hautamäki (pj), Aleksi Lohtaja (siht.),  ja muina hallituksen jäseninä Timo Kaitaro,  Helena Sederholm ja Tanja Tiekso.

Seuran toimituskuntaan kuuluvat edellisten lisäksi Viljami Hukka, Teemu Ikonen, Miikka Laihinen, Juho Laitinen, Laura PiippoJyrki Siukonen, Sami Sjöberg, Kalev TiitsKari Yli-Annala ja Virpi Vairinen.

irmeli.hautamaki@kolumbus.fi,

aleksi..lohtaja@gmail.com

Timo.Kaitaro@gmail.com

Helena.Sederholm@aalto.fi

Tanja.Tiekso@gmail.com

Tule mukaan toteuttamaan ja kehittämään seuran toimintaa ja LIITY JÄSENEKSI !

Jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa (10 euroa perustutkinto-opiskelijoilta, apurahatutkijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä). Liittyminen tapahtuu seuraavasti:

1) Maksa jäsenmaksu seuran tilille:

Suomen avantgarden ja modernismin seura

Tilinumero: FI39 1544 3000 0662 38

Viitenumero: 2215

2) Lähetä yhteystietosi (nimi,  ja sähköposti) osoitteeseen finnishavantgardenetwork@gmail.com . Näin liityt seuran postituslistalle ja saat tietoa seuran toiminnasta.

####

Yhdistysrekisteri/ Suomen avantgarden ja modernismin seuran säännöt

  1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen avantgarden ja modernismin seura ry. Yhdistys käyttää myös englanninkielistä nimeä Finnish Association for Modernism and Avant-Garde. Yhdistyksen kotikunta on Helsinki.

  1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja avantgardea ja modernismia sekä sen tutkimusta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys, joko yhdessä muiden oikeushenkilöiden kanssa tai yksin, järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja, harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, verkottumis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja julkaisee kirjallisuutta sekä ylläpitää internetissä ilmestyvää sivustoa Finnish Avantgarde and Modernism Network. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja hakea rahoitusta toimintaansa varten sekä jakaa avustuksia yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden samaa tarkoitusta ajavien tahojen kanssa tai liittyy niihin jäseneksi.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa taikka muuten välitöntä taloudellista ansiota jäsenilleen, eikä yhdistyksen toiminta muutenkaan saa olla pääasiallisesti taloudellista.

  1. Jäsenyys, liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksen edistämisestä ja halukas toimimaan yhdistyksen hyväksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Yhdistyksessä on kolmenlaisia jäseniä: yhteisöjäseniä, henkilöjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen hallituksen yksimielisesti ehdottaman henkilön. Kunniajäsentä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka ei kunkin tilikauden loppuun mennessä ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi. Jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai ilmeisesti toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi yhdistyksen hallitus erottaa.

  1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2–8 varsinaista jäsentä ja 0–5 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut toimihenkilöt. Sihteerin tehtäviin kuuluu yhdistyksen jäsen- ja sähköpostilistan hoitaminen sekä jäsenmaksuista huolehtiminen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on lähetetty ja vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

  1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

  1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

Hallitus voi kokoontua ja tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.

  1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

  1. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.